ဆယ္ေက်ာ္သက္နဲ႕ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ၿပႆနာမ်ား

စိတ္က်ေ၀ဒနာဆုိတာ အသက္အရြယ္မေရြး၊ က်ားမမေရြး၊ လူတန္းစားမေရြး ၾကံဳေတြ႕ရႏုိင္တဲ့ကိစၥတစ္ခု ၿဖစ္ပါတယ္။

Read more